PUTOVÁNÍ OBRAZU

RŮŽENCOVÉ PANNY MARIE Z POMPEJÍ

PO DOMÁCNOSTECH FARNOSTI NEDAŠOV

A. D. 2023 - 2024

 

POKYNY K PUTOVANÍ OBRAZU:

Pro plynulý průběh putování obrazu

věnujte pozornost

následujícím informacím!

Šlechetný závazek:

Přijetím obrazu do domácnosti, se zavazujeme každodenně sdílet s Růžencovou Pannou Marií společenství modlitby podle svých možností. Pamatujme však, na společný úmysl předkládaný Bohu, to jest:

 

Abychom v čase putování obrazu po domácnostech naší farnosti společně s Růžencovou Pannou Marií modlitbou růžence prohlubovali naši důvěru, lásku a oddanost jejímu synu, našemu Pánu Ježíši Kristu, a tak hojně každý den přijímali Boží požehnání a s vděčností zvěstovali slovem i skutkem našim bližním, že Bůh nás miluje a nabízí nám účast na jeho blaženém životě.

 

Doporučuje se:

- pomodlit se denně modlitbu posvátného růžence;

- dbát o společnou modlitbu rodiny u obrazu;

- pozvat k modlitbě příbuzné, přátele, sousedy, známé, atd.

 

Kronika putování obrazu:

- do kroniky píšeme z jedné strany na pravém listu;

- zapíšeme alespoň jméno rodiny a datum pobytu obrazu;

- vítané jsou svědectví nebo zkušenosti víry prožité v čase pobytu obrazu.

 

Převzetí a odevzdaní obrazu:

- putovní souprava obsahuje: obraz, stojan, kroniku, zamyšlení a tašku;

- obraz si vezměte v neděli po mši svaté v 9:00 hod. z bočního oltáře Panny Marie Hostýnské;

- doba pobytu obrazu v domácnosti je jeden týden podle zápisu ze seznamu v kostele;

- po týdenním pobytu obrazu ve vaší domácnosti před mší svatou v 9:00 hod. položte stojan i s obrazem na boční oltář Panny Marie Hostýnské, tašku s kronikou a s knížkou pak z pravé strany oltáře;

- povzbuďte příbuzné a známé, aby přijali putovní obraz.

 

Případné návrhy na vylepšení putování obrazu sdělte osobně otci Kristianovi. Díky za účast i spolupráci na tomto bohulibém díle.