Příprava na biřmování

07.05.2017 11:35

Příprava biřmovanců

Od začátku přípravy mají biřmovanci používat knihu Youcat. Nejde však jen o předávání vě-domostí, ale především o osobní vztah k Bohu, ke Kristu. Daleko úspěšnější jsou pastorační pro¬gramy, které pomáhají nejprve objevovat Krista a budovat k němu osobní vztah. Teprve když vím, komu věřím, ptám se po obsahu, který mě zajímá právě kvůli tomu, kterému jsem uvěřil. Kde chy¬bí vztah k osobě Krista, chybí jeho slovům přitažlivost a působivá síla. Kde nezaujal Ježíš tak, že se stal středem mého života, zůstává středem moje já, které si osobuje právo rozhodovat o všem, i o tom, co si z nauky církve či z Božího slova vezmu a co ne. K Bohu se pak obracím jen tehdy, když ho potřebuji. To je cesta vedoucí k ateismu bohatých a spokojených, kteří necítí potřebu Bo¬ha. Čím bohatší je společnost a čím více v ní chybí mezilidské vztahy, tím důležitější je při předá¬vání víry klást důraz na budování osobního vztahu k Bohu. Jedině ten může být dostatečnou moti¬vací pro změnu života, pro cestu proti proudu.
Při přípravě mladších biřmovanců je třeba považovat za povinnost prožití víkendu v Rajnocho¬vicích. Pro starší je mož¬né nabídnout víkendovou duchovní obnovu jinde. Připomínám, že každý biřmovanec dostane na začátku přípravy můj dopis, v němž se krom jiného píše:
V roce přípravy je třeba:
• Prostudovat hlavní body katechismu.
• Přečíst evangelium aspoň od jednoho evangelisty.
• Prodiskutovat si s knězem či katechetou svůj vztah k Bohu.
• Projít kurzem duchovní obnovy či školou modlitby.
• Zvyknout si na pravidelnou modlitbu osobní i společnou, dobré prožívání mše svaté každou ne¬děli a pravidelnou zpověď.
• Kdo je Kristovým přítelem, snaží se žít tak, aby se mu líbil.
• Dospělý křesťan je spoluodpovědný za církev, proto se především konkrétně zapojuje do živo¬ta církevního společenství.
• Kdo objevuje poklady Božího království, nenechá si to pro sebe, ale stává se apoštolem a při-vádí ke Kristu ty, na kterých mu záleží.
• K biřmování si vyberete kmotra, který vám má pomáhat na cestě za Kristem. Má to být věřící, s kterým se můžete společně snažit o plný křesťanský život.
• Vyberete si také biřmovacího patrona, kterého chcete mít jako vzor a přímluvce u Boha. Proto se předpokládá, že budete znát jeho životopis.
• Protože budete mít pročtenou aspoň část Písma svatého, vyberte si jednu větu jako duchovní heslo pro váš další křesťanský život.

Také každý kmotr má dostat můj dopis prostřednictvím biřmovance, který si ho vybral. Pro¬tože v dopise píšu také o tom, co má dělat během přípravy, musí ho dostat včas, i když s malým zpožděním, protože o výběru kmotrů a o požadavcích církve na kmotry je třeba mluvit už na za¬čátku přípravy s biřmovanci.
Připomínám, že pro častý problém s křestními kmotry má v naší diecézi každý duchovní správ¬ce právo dispenzovat kmotra od povinnosti biřmování s tím, že by kmotr měl slíbit, že přijme biř¬mování při nejbližší příležitosti. S díky za spolupráci na vinici Páně každému z Vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan