Oznamy - 24. neděle v mezidobí

11.09.2022 19:11

 

Nedašov, 11. 9. 2022

24. neděle v mezidobí

 

           Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka Jména Panny Marie

Středa - Svátek Povýšení svatého kříže

Čtvrtek - Památka Panny Marie Bolestné

Pátek - Památka sv. Ludmily

 

  1. V úterý 13. 9. odpoledne od 16:00 hod.  jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Ondřej Horáček.
  2. Ve středu na svátek Povýšení svatého kříže z rozhodnutí rady evropských biskupských konferencí na celém kontinentu se bude konat adorace. V našem kostele adorace začne po večerní mši svaté a ukončená bude v 21:00 hod. Prosme, ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění, a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.
  3. Všichni jste srdečně zvaní na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, která se uskuteční v sobotu 17. září na Velehradě. Jsou ještě volná místa a zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu. Odjezd bude ve 14:00 hod.  Autobus zastaví  na zastávkách. Program: v 16:00 hod. růženec, 17:00 hod. adorace, v 18:00 hod. mše sv. – hlavním celebrantem bude o. biskup Josef Nuzík.  Návrat bude po mši svaté.
  4. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
  5. Děkujeme za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
  6. Příští neděli 18. 9. 2022 bude sbírka na potřeby farnosti – výmalbu kostela.
  7. Pod chorou vedle stojanu na časopisy je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 150 Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie. Předem všem srdečně děkujeme.

Ohlášky:

V sobotu dne 17. 9. v Poteči hodlají uzavřít církevní manželství: pan Jan Hanuš z Pitína a sl. Renata Kolmanová z Nedašovy Lhoty.

Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.

 

Informace k plánované výmalbě kostela

Vážení farníci, v pondělí 3. 10. budou zahájeny plánované práce spojené s výmalbou našeho kostela. Již nyní se řeší obnova elektrorozvodů v lodi, na jejichž stav nás upozornila revizní zpráva. Obnova elektra byla svěřena Ing. Petru Kolínkovi.

Výmalbu ploch bude provádět Malířství Natěračství Kamil Janáč, umělecko-řemeslné práce pak Atelier umělecko-řemeslného malířství Petr Káňa. Lešení bude zapůjčeno děkanátní, jeho stavbu provede externí lešenář.

Po dobu prací, předpoklad je čtyři až pět týdnů, budou mše svaté slouženy mimo kostel; jedná se o možnosti využití kulturního domu v Nedašově, jak tomu bylo již v minulosti.

Prosíme všechny farníky o modlitbu, trpělivost, pochopení a v neposlední řadě i finanční pomoc.

 

A aby toho nebylo málo, přibyla nám další starost, která také není malá. Dlouholetou a obětavou službu pro naši farnost se rozhodl ukončit pan kostelník František Cícha. Proto je nutné najít nástupce, klidně i vícero osob ochotných převzít tuto nelehkou funkci. Kdo by se cítil k tomu povolán nebo věděl o někom, kdo by se této zodpovědnosti nezalekl, prosím neváhejte a přijďte osobně za mnou.