Oznamy - 2. neděle v mezidobí

15.01.2023 19:00

 

Římskokatolická

 farnost Nedašov

FARNÍ OZNAMY

15. 01. 2023

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Z liturgického kalendáře:

 

v úterý Památka sv. Antonína, opata

ve středu Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

v sobotu Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 

  • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
  • V pátek 20. ledna zveme biřmovance na mši svatou v 17:15 hod. a po mši svaté na další setkání.
  • Příští neděle 22. ledna se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova a zároveň proběhne přikázaná sbírka, jejíž výnos je určen Českému katolickému biblickému dílu.
  • Děkujeme za úklid kostela 7. skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné. 
  • Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známým osobám za dar na kostel.
  • Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. V naší farnosti jste na potřeby charity přispěli celkem 141.406 korun: v Návojné bylo vybráno 30.325 Kč, v Nedašově 73.941 Kč a v Ned. Lhotě 37.140 Kč.  Všem veliké Pán Bůh zaplať.
  • Srdečně zveme matky na pouť do Šternberka, která se uskuteční v sobotu 4. února 2023. Z naši  farnosti pojede  autobus, odjezd  z Ned. Lhoty v 6:30 hod. Cena poutě asi 300 ,– Kč. Podrobný program poutě je ve vývěškách venku a v předsíni kostela. Bližší informace budou oznámeny v neděli 29. ledna. Kdo má zájem, prosím, zapisujte se v sakristii do 29. ledna.
  • Naše farnost plánuje v letošním roce pouť do Medjugorje. Termín je pevně daný, a to 21.-26. 5. 2023. Cena poutě a podrobnější informace budou sděleny v nejbližší době. 
  • Dnes jste srdečně zváni do Val. Klobouk na druhé setkání ročního programu s názvem K SOBĚ. Tématem je INTIMITA V MANŽELSTVÍ, kterým nás provedou manželé Stavinohovi z Olomouce. Začínáme ve 14:30 na pastoračním domě, kde je zajištěno také občerstvení, v druhé části bude adorace v kostele (s kapelou Sinaj). Přijďte prožít pěkné odpoledne, setkat se, načerpat. Informace jsou i na plakátě a stránkách CPR.