Oznamy - 15. neděle v mezidobí

11.07.2022 09:46

 

                                                                    Nedašov 10. 7. 2022

15. neděle v mezidobí

  Liturgický kalendář:

    Pondělí: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;

    Patek: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

  

  1. Srdečné Pán Bůh zaplať všem organizátorům farního dne a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do jeho přípravy. Obci Návojná a Nedašov za zapůjčení lavic a stolů, zaměstnancům obce Nedašov za sečení trávy a úklid kolem kostela i kolem fary. Hospodyňkám za všechny dobroty a také všem farníkům, kteří přišli.
  2. Ve středu bude mše svatá ráno v 7: 00 hod. a odpoledne v 16: 00 hod. jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude novokněz P. Lukáš Gelnar, kaplan z Valašských Klobouk. Po mši bude udělovat novokněžské požehnání.
  3. Příští neděli 17. 7. začíná dětem z naší farnosti farní tábor na Lyžařské chatě ve Valašských Kloboukách. Společně začneme mší svatou v 15: 30, na kterou jsou srdečně zváni i rodiče dětí. Mysleme na děti a vedoucí ve svých modlitbách na zdárný a požehnaný průběh tábora.
  4. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na výmalbu kostela, a Bohu známým osobám, které přispěli v tomto týdnu na kostel osobním darem.
  5. Ve středu 17. 8. 2022 se uskuteční pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  6. Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné příští sobotu bude uklízet 4. skupina Nedašova.
  7. V neděli dne 24. 7. 2022 v 8:45 hod. bude v kostele ve Val. Kloboukách sloužena mše svatá za zemřelé a živé zaměstnance bývalého výrobního družstva Valaška. Po mši sv. se můžeme přemístit do Pastoračního domu a vzpomínat u kávy či čaje. Všichni jste srdečně zváni.
  8. Zemřel Pan František Fojtík z Nedašove Lhoty, pohřeb bude zítra v pondělí 11. 7., v 15:00 hod. Pomodleme se našeho zesnulého bratra: Odpočinuti věcné dej mu, o Pane…