27. neděle v mezidobí

08.10.2023 14:48

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

8. 10. 2023

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

  • Vstoupili jsme do měsíce, který je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii Růžencové. Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence také v našem kostele, a to každou středu od 16:40 hod.

  • Ve středu po mši svaté  v 18:15 hod. bude v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují k 1.sv. přijímání. Účast je povinná.

  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.

  • V pátek 13.10. bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hodin jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.

  • V sobotu 14. října jsme otcem biskupem Josefem Nuzíkem zváni do Štípy u Zlína k tradiční společné děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání.

Program je: 15:00 adorace, poté diskuze s biskupem a v 17:00 mše svatá. Bude také program pro děti od 4 let. Probíhat bude od 15:00 h. do 16:45h. v přilehlých prostorách. Děti můžete předávat v průjezdu kláštera (vedle kostela). Pak si pro ně rodiče zase přijďte kolem 16:45h, abychom byli všichni společně na mši sv. v 17:00 h. Ministranti ať si vezmou oblečení a přijdou zavčas do sakristie.

 Z naší farnosti bude vypravený autobus, můžete se přihlašovat v zákristii. Cena je 200,- Kč. DNES je poslední možnost přihlášení se na autobus. Odjezd autobusu bude ve 13:30 hod a dále zastaví na všech zastávkách dle potřeby.

  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 10. skupina z Ned. Lhoty.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti: šedesátníkům za dar ve výši: 2000,-Kč a Valašskému kroužku Závršan za dar ve výši: 5000,-kč.
  • Rektor olomouckého semináře vyslovuje srdečné Pán Bůh zaplať za náš hmotný i finanční dar semináři.
  • V rámci blížícího se roku modlitby zahajujeme celoroční farní aktivitu „PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ“.

Po domácnostech naší farnosti bude týden s vámi pobývat obraz Panny Marie Pompejské. Podrobnosti jsou zveřejněny na web. stránkách farnosti a vývěskách.

Své putování obraz Panny Marie začíná otce Krystiana. Zájemci o společnou modlitbu s Pannou Marií, prosím, zapisujte se do seznamu u bočního vchodu a pamatujte si své nedělní datum, kdy si obraz Panny Marie Pompejské v kostele přebíráte.

Díky za účast i spolupráci na tomto bohulibém díle.