Postní kapky

PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ

Modlitba

Bože, ty chceš, abychom se cvičili v kázni a sebeovládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; pomáhej nám, ať se varujeme hříchů a ochotně konáme, co nám ukládá tvá láska. Amen


Biblický citát a impulz do života

Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám. (Lk 6)

Je na čase, abys překontroloval svá měřítka hodnocení druhých.


Myšlenka papeže Františka (z katechezí o Desateru) 

Dt 4,32-35 - Kristus je milován Otcem a touto láskou miluje nás. Nezačíná od sebe, nýbrž od Otce. Naše skutky často ztroskotávají, protože začínáme sami od sebe a nikoli od vděčnosti. A kdo začíná od sebe, kam dojde? Kdo začíná od sebe, dochází k sobě! Je neschopen cesty, vrátí se k sobě. Vychází od sebe a vrací se k sobě. Křesťanský život je především vděčná odpověď štědrému Otci. Křesťané, kteří jenom plní „povinnosti“, prokazují, že osobně nezakusili onoho Boha, který je „náš“.

 

2. NEDĚLE POSTNÍ

Modlitba

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. Amen


Biblický citát a impulz do života

Požehnám těm, kdo ti budou žehnat.

Žehnej svým bližním a máš jistotu, že Bůh bude žehnat tobě.


Myšlenka papeže Františka (z katechezí o Desateru) 

Dt 4,32-35 - Desatero slov začíná takto: »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví« (Ex 20,2). Mohlo by se zdát, že takovýto úvod se nehodí k následujícím zákonům. Proč Bůh činí toto provolání o Sobě a o osvobození? Protože na horu Sinaj se přichází po přechodu Rudým mořem: Bůh Izraele nejprve zachraňuje a potom žádá důvěru. Bůh nikdy nežádá, aniž by předem obdaroval. Nikdy. Nejprve zachraňuje, nejprve dá a potom žádá. Takový je náš Otec, dobrý Bůh. Desatero tedy začíná Boží velkodušností.